De flesta av oss känner igen när folk klagar över stress - för mycket arbete, för höga krav från ledningen, för mycket irritation, för lite tid för familjen och sig själv, man kunde laga listan längre.
 
Ordet ”stress” förekommer frekvent i vårt språkbruk. Barn i grundskolan talar redan om att vara stressade.
Stress upplevs som motsatsen till att vara avslappnad, nöjd, frisk, glad och lycklig. Faktum är att stress och ett sunt liv inte nödvändigtvis behöver vara varandras motsatser. 
Tvärtom, det är på tiden att vi inser att värdesätta stressreaktioner som en topprestation av vår kropp. Vi har all orsak att förhålla oss positiv till stress.
Ju mer vi känner oss ”hotade”, desto starkare upplever vi stress.
 
Den amerikanska psykologen Richard Lazarus talade redan 1966 om en stressmodell (stress är alltså absolut inget fenomen av vår tid). Modellen förklarar att stress är knuten till hur en person värderar och bedömer en situation eller en händelse. Upplevelsen står i centrum, konkret är det alltså våra tankar, vår inställning, våra funderingar och våra känslor som avgör om vi känner oss stressade eller lugna.
 
Om vi tolkar situationen som ett ”hot” och vi inte har resurser för att ”försvara” oss reagerar kroppen med samma alarmreaktion som den har gjort i minst 40.000 års tid: Ökad puls, ytlig och snabb andning, svettningar, tankar på att slås eller fly.
Hotupplevelsen är ett resultat av otrygghet och ångest samt känslan att man inte klarar av att uppfylla förväntningarna som man tror ställs på en.
 
Stressreaktionen avgörs på basen av hur vi värderar olika stressorer
 
En ändrad inställning till stress påverkar vår hälsa positiv. En annan inställning ändrar också kroppens reaktion på stress. En studie i USA från 2012 med 30.000 vuxna visade under loppet av 8 år att sättet hur vi ser på stress och hanterar våra känslor har en enorm inverkan på kroppens stressreaktioner.
 
Studien visade att människor som har varit utsatta för mycket stress och som upplevde stress som skadligt för hälsan, hade en 43% förhöjd risk att dö i förtid. 
Däremot hade människor med samma stressiga livssituation men med en inställning att stressen inte skadar deras hälsa till och med en lägre risk att dö i förtid än människor som upplever lite stress överhuvudtaget.
 
Hur vi tänker och agerar påverkar hur vi upplever stress.
När vi är i en utmanande situation och känner att pulsen ökar och vi börjar svettas kan vi tolka signalerna som negativa och som en risk för vår hälsa, eller så tolkar vi dem som positiv, som en signal för att kroppen får en energikick som hjälper oss att klara utmaningen eftersom hjärnan förses då med mera syre.
 
”Mindset-effekt”
 
Hur vi värderar en stressor - alltså en inre eller yttre signal som orsakar stress - är avgörande för hur vår kropp reagerar. Våra tankar påverkar kroppen.
Vetenskapsmän från Harvard konstaterade att personer som värderar en fysisk stressreaktion som hjälprik håller sig i ett avslappnat tillstånd. Vår attityd är med andra ord avgörande om vi riskerar en stressrelaterad hjärtinfarkt eller om vi är ägare av ett hjärta som är stress resistent.
Psykologen Alia Crum som ansvarar för Harvard studien, talar om vikten av att se på stressreaktioner som något som hjälper en till ett sundare liv. Enligt henne är stresshantering främst en fråga om vår inre hållning och attityd.
 
Det lönar sig att se problem som hälsosamma utmaningar och inte som hot. Och det är något som kan läras in (Shawn Anchor; The Happiness Advantage). Lyckas vi med det så resulterar det i att vi arbetar och fungerar bättre medan personer som upplever det som hot byter till alarmprogram som stänger av vissa kroppsfunktioner.
 
Ta gärna hjälp av andra när du hamnar i stressiga situationer. Kroppen producerar då hormonet oxytocin som motiverar oss att umgås med  människor som kan stöda och hjälpa oss vid behov. Att be om hjälp är inget tecken på svaghet utan tvärtom, det stärker oss.
 
Det är ingen fråga: Kronisk stress är inte hälsosam, särskilt inte när vi känner att vi inte har kontroll över läget resp. inte ser en mening med den. Lyckas vi däremot ändra på dessa två faktorer och rama in dem positivt så reducerar vi den skadliga effekten betydligt.
 
Om vi klarar av att möta stress mentalt med en positiv attityd så gör vi stressen till vår vän istället till vår fiende som i värsta fall kan ta livet av oss.